Semalt: Içerki gurluşyň gowy bolmagynyň sebäpleri umumy SEO-ny gowulaşdyrýarIçerki baglanyşyklar, girýänleriň web sahypaňyza girmeginde iň peýdaly usullardan biridir. SEO üçin Google-yň entek açylmaýan beýleki sahypalaryny görkezmäge kömek etmek ýaly başga-da birnäçe peýdalary bar. Şeýle hem, baglanyşyk akymyňyzy we tapjak has köp artykmaçlygyňyzy gowulandyrýar şu ýerde, blogymyzda.

Bu makalada, sahypalaryňyzdaky ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmaga kömek edýän iň oňat tejribeleri ara alyp maslahatlaşarys.

Içerki baglanyşyklaryň esaslaryna düşünmek

Içerki baglanyşyk binasy barada haýran galdyryjy bir hakykat, köplenç iş ýa-da web sahypasynyň eýesi baglanyşyk işine işjeň gatnaşýar. Içerki baglanyşyk gurluşyny ýeke özi çözmek kyn, şonuň üçin SEO tarapdarlary mazmun ýazyjylaryny, UX hünärmenlerini, IT dolandyryjylaryny we Semaltyň töweregindäki beýleki toparlary, şol sanda web sahypaňyzyň gyzyklanýan taraplaryny ösüşiň her bir basgançagynda öz pikirlerini aýtmaga çagyrýar.

Içerki baglanyşyk, umuman SEO öndürijiligiňize uly täsir edýär we beýleki SEO faktorlaryna täsir edip biler.

Web sahypaňyzyň SEO-da has gowy işlemegini üpjün etmek üçin ulanýan iň oňat tejribelerimiz.

Ulanyjy tejribesi

Içerki baglanyşygyň şeýle möhüm bolmagynyň iň möhüm sebäplerinden biri, web sahypaňyza girýänler üçin oňat bolmagydyr. Web sahypasynda, SEO standart amallaryndan pes bolan birnäçe element bolup biler. Inçe mazmun ýaly zatlar, bukjanyň üstündäki gaty köp mahabat, bozujy interstisiallar, hemmäňiz, myhmanlar. Bu zatlar, web sahypasynyň ýokary yza gaýdyş nyrhlaryny başdan geçirmeginiň esasy sebäpleridir.

Gözleg motorlary, soňky ulanyjylarynyň howandarlygy barada alada edip, ulanyjy tejribäňize ýokary baha berýär. Gözlegçi gözleg motoryny ulanyp, SERP-iň ýokarsynda gözleýän zadyny anyklasa, ulanyjy gözleg motoryny gowy hasaplaýar we ýene-de baryp görer.

Dürli ulanyjylaryň gözleg netijeleri we web sahypalary bilen nähili täsirleşip biljekdigi barada milliardlarça maglumat nokatlary bilen bu gözleg motorlary ulanyjynyň tejribesine baha berýän algoritmleri döretdi we bu ölçegi web sahypasynda okamak ukyby diňe öser. Maşyn öwrenmek, awtomatiki algoritm täzelenmeleri we esasy web täzelenmeleri girizilensoň, web sahypasynyň mümkin boldugyça ulanyjy üçin amatly bolmagyna uly ähmiýet berilýär.

Sahypaňyzda gymmatly mazmuna eýe bolmak, müşderileriňize syýahaty tebigy ýagdaýda alyp barýar we satuw syýahatyny tamamlamaga mümkinçilik berýär. Dogry baglanyşyk gurluşy bilen, girýänleriňiz mazardan geçip barýarka bir mazmundan beýlekisine çykyp bilerler. Netijede, sahypaňyza girýänleri almak we saklamak üçin ajaýyp mümkinçilik döretdiňiz.

Baglanyş gymmaty

Baglanyşyk şlýapasyny çykarmazlygy öwrendik, diňe bir sahypa ýokary hilli daşarky çeşmelerden salgylanýandygy sebäpli. Her giriş baglanyşygynyň bahasynyň web sahypaňyzdaky ähli sahypalara geçmegini üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Birnäçe ýyl mundan ozal Google PageRank-da bu syry açanymyzdan soň, bir sahypadaky her sahypanyň näderejede gymmatlydygyny görüp bildik, şonuň üçin has aňsatlaşdy ýa-da müşderilerimiziň baglanyşyk gurluşyny dolandyrmak näme üçin beýle möhümdi. Sahypa derejesiniň ýokarlanmagy geldi, ýöne indi ýitdi, indi PR ballaryny asla görüp bilmeris.

Häzirki wagtda SEO gurallaryna mahsus sahypalary we domeniň hil ölçeglerini ulanýarys. Emma daşarky çeşmelerden gelýän baglanyşyklarymyzyň web sahypasynda nirede ýüze çykýandygyny bilmek gaty möhümdir. Şeýle hem, sahypanyň tapylmagynyň bahasyny peseltmezligimiz üçin sahypaňyzyň gurluşyny gurmagymyz möhümdir.

Nawigasiýany tertipleşdirmek we her sahypadaky baglanyşyklaryň sanyny çäklendirmek bilen, her sahypa akýan baglanyşyk bahasyna gözegçilik edip bileris, şonuň üçinem onuň bahasyny jemläris. Şeýlelik bilen, iň möhüm sahypalar girýän traffigiň iň köp mukdaryny göterýär.

Baglanyşyk strategiýamyz, sahypaňyzdaky mazmun bilen bilelikde işleýär. Mazmunyňyzyň gurluşdygyny öwrenýäris we iň gymmatly baglanyşyklara eýe bolmak isleýän mazmunyňyzy kesgitleýäris. Bagtymyza, baş sahypalaryň we tekiz saýtlaryň günleri gitdi. Bu, “PageRank” bahasynyň berlen sahypadaky ähli baglanyşyklara proporsional geçýändigi sebäpli, her baglanyşygyň bahasyny gözegçilikde saklamak üçin giňişleýin arassalaýyş etmeli däldigimizi aňladýar.

Kontekst we iýerarhiýa

Sahypaňyza basyp, web sahypaňyza aýlamak erbet zat däl. Tutuş web sahypasyny gyzykly etmek üçin elimizden gelenini edýäris, şonuň üçin mazmuny döretmek senenamasyna has tehniki we çuňňur mazmunly mazmuny ýaýradýarys.

Mazmunyňyzy dürli mowzuklaryň töwereginde tertiplemek we çuňňur basylan mazmun bilen iň ýokary derejeli ünsi alýanlary ileri tutmak bilen.

Öňkülerden tapawutlylykda, sahypa indi diňe bir açar söz bilen çäklenmeýär. Indi adalga kagyz görnüşine meňzeş terminler hakda pikir edip bileris. Sahypadaky mazmuna we umuman web sahypasyna gurluş bolmaly. Elbetde, okyjynyň web sahypasynda galmagyny üpjün edýän doly we degişli mazmuny üpjün etmegiň iň täsirli usuly, mazmuny ýokary derejeden aşak aýratynlyklara tertiplemekdir. Bir mowzugyň içinde başga bir mowzuk döretmek we ş.m.

Netijede, bu tejribe, ýokary derejeli gözlegden başlap, web sahypaňyzda boljak ýokary anyk we jikme-jik mazmuny gözlemek üçin garaşylmadyk uzyn guýruk açar söz gözlegine çenli hemme zady tertipleşdirmäge alyp barýar.

Web sahypasyndaky mazmunyň iýerarhiýasyny almak internet ulanyjylary we gözleg ulgamlary üçin möhümdir. Gowy tertipli mazmuna eýe bolmak bilen, web sahypaňyz möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Bu pikiri müşderä hödürlänimizde, käbir garşylyklara duçar bolmak adaty zat. Gyzyklanýan taraplar hemme zadyň möhümdigini we iň ýokary nawigasiýa ýa-da baş sahypada bolmagy mümkin diýip pikir edip bilerler. Munuň akylly däldigini düşündirýäris, sebäbi aşa köp üns we baglanyşyk web sahypasyndaky mazmun üçin mazmun gurmaga päsgel berýär.

Üýtgeşik mazmun we kanoniki ulanmak

Sahypaňyz üçin 100% asyl mazmuny iberýäris. Web sahypaňyzda düýbünden üýtgeşik mazmuna eýe bolmak, güýçli marka gurmaga kömek edýär we diňleýjilere ýokary hilli ulanyjy tejribesini berýär.

Gözleg motorlary, netijelerinde köpeldilen mazmuna eýe bolmakdan ýüz öwürýärler, şonuň üçin netijelerinde köpeldilen mazmuny süzýärler. Başgalar bilen birmeňzeş mazmunyňyz bar bolsa, täze ýa-da üýtgeşik bir zat hödürlemeýärsiňiz, bu bolsa haryt statusyny bozup, pudagyňyzda ýa-da ýeriňizde abraý gazanyp bilmez.

Käbir ýagdaýlarda web sahypaňyzyň içinde iki gezek mazmunly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu başga bir web sahypasyndaky mazmuny köpeltmek ýaly kän bir gyzyklanmany özüne çekmeýär. Şeýle hem, Google-dan ýa-da beýleki gözleg motorlaryndan hiç hili jeza çekip bilmejek iki görnüşli mazmunyň bolmagy üçin sebäpler bar. Şeýle ýagdaýlarda, mazmunly ýerlerimiziň kartasyny düzmeli we ykrar etmeli.

Mazmunyň wersiýasynyň başga bir ýerde ýokdugyna göz ýetirmek üçin, mazmunyňyzyň onlaýn mazmuna näderejede meňzeýändigini bahalandyrmak üçin Copyscape ýaly göçürme gurallaryna bil baglaýarys.

Nädip gezmelidigini bilmek bilen, kanoniki bellikleriňizi şuňa meňzeş mazmun sahypalaryny, mazmuny köpeltmek we sahypaňyzdaky sahypany düzeltmek üçin nädip ulanjakdygymyzy takyk meýilleşdirip bileris. Şu nukdaýnazardan, sahypaňyzyň dürli bölümlerine we daşynda gözleg motory botlaryny iberenimizde, kanoniki sahypalarda we URL-lerde nämäni goýmalydygymyza has gowy düşünmek üçin sahypa kartaňyzy ulanyp bileris.

Gezelenç we indekslemek

Şu wagta çenli eden ähli işlerimiz, sahypanyň nawigasiýasynyň gözläp tapylmagyny üpjün etmesek we her sahypada diňe zerur başlangyç we beýleki nawigasiýa kodlaşdyrylmasa, biderek bolar.

Gereksiz nawigasiýa bolmak, gymmatly gözleg býudjetiňizi we ünsüňizi ýitirýär. Bu ýerde edýän zadymyz, gözleg motorlaryny ähli mazmunyňyzy görmek we sahypaňyzyň töweregindäki möhüm ýerlerde hatda mazmunyň iň çuň ýerlerine-de ýetmek üçin aňsat çyzykly ýol döretmekdir. Biziň işimiz, derwaýys aktuallyga esaslanýan sahypalaryň arasyndaky baglanyşyga düşünmegi hem öz içine alýar.

Islendik web sahypasynda gözlegiň bolmazlygy, açar söz şertlerinde ýokary derejelere eýe bolmak mümkinçiligini ýitirer. Mundan başga-da, web sahypaňyza göz aýlamazlyk, hil mazmunyny çuňlaşdyrmak ugrundaky tagallalarymyza garamazdan, ýalpak we tekiz görüner.

Netije

Wagtyň geçmegi bilen iň oňat tejribelerimiz üýtgemeli. SEO tolkunynyň üýtgejekdigini göz öňünde tutup, optimizasiýa taktikamyzy kämilleşdirmeli we bu hemişe oýnumyzyň üstünde durmagymyzy üpjün etmeli.

Ulanyjynyň özüni alyp barşy, web sahypasynyň dizaýn meýilleri we gözleg motorynyň ileri tutulýan ugurlary üýtgäp biler we size iň gowy hyzmatlary bermäge üns bereris.

send email